Yasal Uyarı

Kategoriler

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Ofisfinans Finansman Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, veri sorumlusu olarak kişisel verilerini işlediğimiz müşterilerimize ve diğer gerçek kişilere karşı aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki gibidir:

1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Veri sorumlusu; Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square Sitesi F Blok No: 82F İç Kapı No: 2 Üsküdar / İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 346937-5 sicil numarası ile kayıtlı Ofisfinans Finansman Anonim Şirketi’dir.

2. Kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarası, T.C. kimlik geçerlilik tarihi, ikamet adresi, iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefon numarası, iş telefon numarası, e-posta adresi, müşteri numarası, eğitim durumu, meslek bilgileri, gelir ve gider bilgileri, kredi talebine yönelik kişisel bilgiler, sahip olunan araç bilgisi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kredi başvuru formu aracılığıyla, kredi kullandırılması sürecinde ve sonrasında iletmiş olduğunuz kategorilerdeki kişisel verileriniz;

 • Kredi başvurunuzun değerlendirilmesi,
 • Paylaşmış olduğunuz kimlik bilgilerinizin doğruluğunun teyit edilmesi adına uzaktan kimlik tespiti ve/veya kimlik doğrulaması yapılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği süreçlerinin yürütülmesi adına paylaşmış olduğunuz kimlik bilgilerinde yer alan T.C. kimlik seri numarası ve T.C. kimlik geçerlilik tarihi verilerinizin kimlik doğrulama süreçlerinde kullanılması,
 • Onay vermeniz halinde biyometrik verilerinizin işlenmesi,
 • Kredi sözleşmesinin kurulması ve ifası,
 • Teminat alınması ve yönetilmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Kullandırılması uygun görülen kredi bedelinin, araç satışını gerçekleştirecek olan ilgili satıcıya ödenmesi,
 • Kredi ödemelerinde gecikme yaşanması, ödemelerin tahsil edilememesi ve benzeri hallerde takip işlemlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz’e ileride yapabileceğiniz kredi başvurularınızın değerlendirilmesi sırasında kredi geri ödeme performansına ilişkin bilgilerin kullanılması,
 • Kredi ile satın alınacak taşıtın trafik, kasko sigortalarının Şirketimiz aracılığıyla yapılması yönünde talimat vermeniz durumunda ilgili sigorta şirketinden hizmet temin edilmesi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerimizin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi, ve
 • Talep ve şikayetlerinizin takibi ile ilerde oluşabilecek uyuşmazlık ve sorunların çözülmesi,
 • Onay vermeniz halinde tarafınıza tanıtım, reklam, kampanya, kutlama ve benzeri içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesi,
 • amaçları ile işlenmektedir.

İnternet sitemizi veya mobil uygulamamızı ("Platform") ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyaları (Çerezler) aracılığıyla elde edilen kullanılan tarayıcı, IP adresi, internet bağlantınız, site kullanımlarınız hakkındaki bilgiler ve benzeri kategorilerdeki kişisel verileriniz, Platform'un ziyaret edilebilmesi ve özelliklerinden faydalanılması, Platform'daki sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak ile onay vermeniz halinde Platforum'u kullanma şeklinizle ilgili bilgileri toplayarak performansın arttırılması, Platform'daki seçimlerinizin hatırlanması ve böylelikle tarafınıza kolaylık sağlanması, Platform'un ve reklamların ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlemesi amaçları ile işlenmektedir.

3. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Şirketimiz tarafından elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında, yukarıda sayılan amaçlar ile üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz;

 • Kredi başvurunuzun incelenmesi amacıyla Kredi Kayıt Bürosu’na, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne ve ilgili diğer Bakanlıklar’a,
 • Kredi başvuru formunda beyan ettiğiniz bilgilerin teyit edilmesi amacıyla çalıştığınız işyerine ve ilgili sosyal güvenlik kurumuna,
 • Kredi borcunun teminatına ilişkin işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Noterler Birliği’ne (TNB),
 • Kredi sözleşmesinin kurulması ve ifası kapsamında tarafınıza araç satışı gerçekleştirecek olan satıcı ve sağlayıcılara,
 • Kredi ile satın alınacak taşıtın trafik, kasko sigortalarının Şirketimiz aracılığıyla yapılması yönünde talimat vermeniz durumunda ilgili sigorta şirketine,
 • Krediye konu olan aracın piyasa değerinin belirlenmesi amacıyla Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’ne ve diğer aracı kurumlara,
 • Kredi geri ödeme ve tahsilat işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla anlaşmalı bankalara,
 • hizmet aldığımız avukatlara, hukuk bürolarına, Noterlere, PTT’ye ve diğer hizmet sağlayıcılarımıza
 • Kredinizin geri ödemesinin sizin dışınızdaki üçüncü kişiler tarafından yapılacak olması halinde, ödemeyi yapacak olan üçüncü kişilere,
 • Yasal bildirim ve raporlama yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla bu bilgileri talep etmeye yetkili kurum ve kuruluşlara
 • Tanıtım, reklam, kampanya ve benzeri içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesi için onay vermiş olmanız halinde servis sağlayıcılarımıza, ve
 • Çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verilerinizin, seçtiğiniz çerez uygulamasına uygun şekilde Şirketimiz’e destek sağlayan hizmet sağlayıcılarımıza ve bu alanların işletilmesinden sorumlu olan kurumlara aktarılabilecektir.

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kredi başvuru formu aracılığıyla, kredi kullandırılması sürecinde ve sonrasında elektronik ortamda veya internet sitesi aracılığıyla, tamamen veya kısmen otomatik yollarla elde edilen kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirketimiz ile aranızda kredi sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve açık rızanız hukuki sebepleri ile toplanmaktadır.

5. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:

 • (a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı yazılı olarak veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda musterihizmetleri@credin.com.tr adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.